top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO OF SKILLS NL 

Art. 1:  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte transacties, opdrachten/reserveringen en bestellingen aan en overeenkomsten terzake door of namens Studio Of Skills en haar partners verzorgde trainingen of opleidingen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de partners zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen koper en Studio Of Skills en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Art. 2:  Door het boekingsformulier online te versturen, verklaart de cursist of deelnemer akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Studio Of Skills bevestigt per e- mail separaat de inschrijving. Studio Of Skills houdt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving en/of betaling door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren. 

Art.3:   Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Studio Of Skills. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen, een bestelling of cursus reservatie te plaatsen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Studio Of Skills. 

Art. 4:  Alle aankondigen, offertes en aanbiedingen van Studio Of Skills zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of verstrekken van een cursus of bestelling/opdracht. Een bestelling/opdracht wordt geacht door Studio Of Skills te zijn aanvaard zodra deze door Studio Of Skills schriftelijk, per mail of via de website aan de klant werd bevestigd tenzij anders vermeld.

Art. 5:  Een inschrijving voor een cursus of activiteit is slechts definitief wanneer de klant de factuur heeft betaald  van het bedrag of de betaling heeft bevestigd via het boekingsformulier op de webshop van Studio Of Skills.

Binnen de vijf werkdagen wordt er een mail verstuurd omtrent de voorwaarden en de factuur van Studio Of Skills.

De betalingen dienen te gebeuren volgens afgesproken termijnen die de koper per mail ontvangt.

Bij betaling  gaat de koper hiermee dan ook akkoord. Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn exclusief btw volgens het geldende tarief,

tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Art. 6: Terugbetalingen/annulatie

 

Bij annulering door een koper van een inschrijving worden de deelnamekosten/voorschotten niet gerestitueerd.

Annuleringen  van de cursus  geven geen recht op terugbetaling.

Annulering vanwege een job opportuniteit is geen geldige reden, u bent voor deze dagen gebonden. 

Indien, door omstandigheden, de annulatie een urgente reden omvat, dienen hiervoor de nodige schriftelijke bewijzen aangetoond te worden.

Men kan de cursus dan verplaatsen en deelnemen op een volgende datum, of er wordt 20 % administratiekost aangerekend op de terugbetaling,

die eventueel bij een volgende boeking van een zelfde cursus in mindering wordt gebracht.

Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Studio Of Skills zich het recht om de koper uit te sluiten van deelname.

 

Annulering door Studio of skills.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om wijzigingen in onze cursussen te voorkomen, behoudt Studio of skills zich het recht voor om een cursus in te trekken, te annuleren of te wijzigen. Als we om wat voor reden dan ook een cursus annuleren, worden alle cursuskosten volledig terugbetaald.

Indien door omstandigheden een bepaalde opleiding of cursus onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Studio Of Skills trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende workshop of opleiding. Indien een vervanging niet mogelijk is omdat Studio of Skills de workshop of opleiding schrapt uit het aanbod zal Studio Of Skills het deelnamegeld restitueren aan de koper.

Wij zullen de terugbetaling verrichten met een creditnota en terugstorten. In ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan deze terugbetaling.

De koper heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid van Studio Of Skills is uitgesloten. 

COVID-19 Annuleringsbeleid

Wij kunnen geen terugbetaling of omruiling aanbieden aan klanten die de cursus niet kunnen bijwonen omdat ze COVID-19 of een andere ziekte hebben opgelopen. Wij vragen u niettemin de lokale richtlijnen te blijven volgen, u te laten testen als u COVID-19 symptomen heeft, en thuis te blijven als u positief test. 

Art. 7:  Alle rekeningen en/of facturen zijn bindend en worden als aanvaard beschouwd tenzij de klant uiterlijk binnen 7 werkdagen na factuurdatum zijn ongenoegen schriftelijk kenbaar maakt aan Studio Of Skills. Elk laattijdig protest zal beschouwd worden als onbestaande en irrelevant.

Art. 8:  Alle kosten, zowel via gerechtelijke als buitengerechtelijke weg zijn volledig ten laste van de klant. Indien enige voorziening of clausule van onderhavig voorwaarden nietig of niet afdwingbaar bevonden worden, dan zal de nietigheid tot deze voorziening of clausule beperkt worden en blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverkort geldig. De geldende voorwaarden zullen dienen geïnterpreteerd te worden als een geheel dat de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo dicht als mogelijk benadert.

Studio Of Skills en de klant onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht. De rechtbanken en vredegerechten van het arrondissement of kanton van de zetel van Studio Of Skills zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig geschil met betrekking tot de overeenkomst tussen partijen, evenwel onverkort het recht van Studio Of Skills om enig geschil in te leiden voor de rechtbanken en vredegerechten van de woonplaats van de verweerder.

Art. 9:  Tijdens alle cursussen en activiteiten georganiseerd door Studio Of Skills, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Studio Of Skills als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. Studio Of Skills stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande cursussen en activiteiten.

Art. 10: Studio Of Skills behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten of sprekers te vervangen. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Studio Of Skills zich het recht voor het workshop- of, opleidingsprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.

In geval Studio Of Skills een cursus of manifestatie niet kan laten doorgaan als gevolg van overmacht dan zal Studio Of Skills geen restitutie verschuldigd zijn aan de klant.

De op de flyers en website van Studio Of Skills genoemde prijzen en data zijn onder voorbehoud van fouten.

De inhoud van deze website en andere publicaties van Studio Of Skills zijn eigendom of staan onder licentie van Studio Of Skills of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

Art. 11:  Met het geven van de workshops of opleiding of het organiseren van events aanvaardt Studio Of Skills een inspanningsverplichting.

Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Studio Of Skills geleverde workshop, opleiding en event de uiterste zorg wordt betracht, kan Studio Of Skills de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Studio Of Skills noch de trainers, opleiders en sprekers zijn aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden. Studio Of Skills is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van annulering, uitstellen of andere wijzigingen van de cursus of activiteit. Studio Of Skills is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de workshop-, opleidings- of eventlocatie. Studio Of Skills is niet aansprakelijk voor de door de koper dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de koper of enige derde van door Studio Of Skills verstrekte informatie (workshop- of opleidingsmateriaal) of geleverde workshop of opleiding of georganiseerd event.

De cursussen en vakopleidingen omvatten een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Studio Of Skills is niet aansprakelijk voor het al dan niet slagen van een student voor welk examen of test dan ook.

Art. 12:  De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan koper verstrekte materialen komen ofwel Studio Of Skills ofwel de door Studio Of Skills ingehuurde trainers toe. Alle door Studio Of Skills in het kader van de workshop, opleiding of event aan koper verstrekte materialen en beeldmateriaal zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de koper of diens organisatie. Het is de koper, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie en beeldmateriaal te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is de koper niet toegestaan om op basis van de door of namens Studio Of Skills verstrekte informatie (workshop- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Studio Of Skills daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend. De industriële en intellectuele eigendomsrechten van de door de cursist verstrekte materialen (bijvoorbeeld ingestuurde verhalen of gedichten) blijven bij de cursist. Alle content, zowel visueel als educatief die tijdens de cursussen worden gecreëerd, blijven eigendom van Studio Of Skills en mogen enkel met toestemming van Studio Of Skills gepubliceerd worden.

 

Art. 13: Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de niet geleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld.

Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

Art. 14: U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst van uw product bestelling te herroepen. Dit geldt niet voor de opleidingen van Studio Of Skills. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Studio Of Skills, Berten de Kimpestraat 3 - 9800 Deinze België, hello@studioofskills.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

MODELFORMULIER HERROEPINGSRECHT

Kennisgeving van herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan (naam en adres van de handelaar)

Ik/Wij (*) geef/geven hierbij te kennen dat ik/wij (*) de overeenkomst herroepen.

Datum sluiting overeenkomst:

Na(a)m(en) van de consument(en)):

Adres(sen) van de consument(en) :

Handtekening(en) van de consument(en) (alleen indien op papier wordt kennis gegeven):

Datum:

(*) Schrappen waar nodig

Bevestiging van de ontvangst van informatie:

Handtekening van de consument:

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Art. 15: Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via hello@studioofskills.com. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee. We houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

 

 

STUDIO OF SKILLS- BERTEN DE KIMPESTRAAT 3 -9800 DEINZE-BELGIUM- VAT BE0872.935.365

bottom of page